0سبد خرید

لطفا جهت تایید قیمت و موجودی با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید.

محصول قيمت با ارزش افزوده تغییرات قیمت
لوله 1/2-1 داربستی ضخامت2 بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

14

kg

37,000 تومان 0

کارخانه

لوله 1/2-1 داربستی ضخامت2.2 بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

16.2

kg

36,300 تومان 0

کارخانه

لوله 1/2-1 داربستی ضخامت2.5 بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

17.2

kg

35,500 تومان 0

کارخانه

لوله 1/2-1 داربستی ضخامت3 بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

21

kg

35,500 تومان 0

کارخانه

انبار آهن کیتا

محصول قيمت با ارزش افزوده تغییرات قیمت
لوله گازی 3.4 اینچ روکار انبار آهن کیتا بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

10.5

kg

43,470 تومان 0

انبار

لوله گازی 1 اینچ روکار انبار آهن کیتا بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

15.5

kg

43,470 تومان 0

انبار

لوله گازی 1/1.4 اینچ روکار انبار آهن کیتا بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

21

kg

43,470 تومان 0

انبار

لوله گازی 1/1.2 اینچ روکار انبار آهن کیتا بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

25

kg

43,470 تومان 0

انبار

لوله گازی 2 اینچ روکار انبار آهن کیتا بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

33

kg

43,470 تومان 0

انبار

شرکت فولاد قزوین

محصول قيمت با ارزش افزوده تغییرات قیمت
لوله 1/2 گالوانیزه قزوین ضخامت2 بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

6.9

kg

58,000 تومان 0

کارخانه

لوله 3/4 گالوانیزه قزوین ضخامت2 بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

8.6

kg

58,000 تومان 0

کارخانه

لوله 1 گالوانیزه قزوین ضخامت2 بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

10.7

kg

58,000 تومان 0

کارخانه

لوله 1/4-1 گالوانیزه قزوین ضخامت2 بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

13.4

kg

58,000 تومان 0

کارخانه

لوله 2 گالوانیزه قزوین ضخامت2 بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

18.9

kg

58,000 تومان 0

کارخانه

لوله 1/2 گالوانیزه قزوین ضخامت2.5 بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

8.2

kg

58,000 تومان 0

کارخانه

لوله 3/4 گالوانیزه قزوین ضخامت2.5 بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

10.3

kg

58,000 تومان 0

کارخانه

لوله 1 گالوانیزه قزوین ضخامت2.5 بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

10.7

kg

58,000 تومان 0

کارخانه

لوله 2 گالوانیزه قزوین ضخامت2.5 بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

23.1

kg

58,000 تومان 0

کارخانه

بنگاه تهران

محصول قيمت با ارزش افزوده تغییرات قیمت
لوله مانیسمان 1.2 اینچ چین رده 40 بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

7.5

kg

4,850,000 تومان 0

انبار

لوله مانیسمان 3.4 اینچ چین رده 40 بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

10

kg

585,000 تومان 0

انبار

لوله مانیسمان 1 اینچ چین رده 40 بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

14

kg

1,110,000 تومان 0

انبار

لوله مانیسمان 1/1.4 اینچ چین رده 40 بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

18

kg

1,770,000 تومان 0

انبار

لوله مانیسمان 1/1.2 اینچ چین رده 40 بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

22

kg

1,970,000 تومان 0

انبار

لوله مانیسمان 2 اینچ چین رده 40 بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

31

kg

2,220,000 تومان 0

انبار

لوله مانیسمان 2/1.2 اینچ چین رده 40 بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

47

kg

3,130,000 تومان 0

انبار

لوله مانیسمان 3 اینچ چین رده 40 بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

64

kg

4,040,000 تومان 0

انبار

لوله مانیسمان 4 اینچ چین رده 40 بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

93

kg

5,150,000 تومان 0

انبار

انبار اصفهان

محصول قيمت با ارزش افزوده تغییرات قیمت
لوله صنعتی 6 متری 3.4 اینچ ضخامت2 انبار اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

7.3

kg

37,500 تومان 0

انبار

لوله صنعتی 6 متری 1 اینچ ضخامت2 انبار اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

9.3

kg

37,500 تومان 0

انبار

لوله صنعتی 6 متری 1/1.4 اینچ ضخامت2 انبار اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

11.69

kg

37,500 تومان 0

انبار

لوله صنعتی 6 متری 1/1.2 اینچ ضخامت2 انبار اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

14

kg

37,500 تومان 0

انبار

لوله صنعتی 6 متری 2 اینچ ضخامت2 انبار اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

17.25

kg

37,500 تومان 0

انبار

لوله گازی 1.2 اینچ توکار انبار اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

8.8

kg

44,040 تومان 0

انبار

لوله گازی 3.4 اینچ توکار انبار اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

10.8

kg

44,040 تومان 0

انبار

لوله گازی 1 اینچ توکار انبار اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

15.2

kg

44,040 تومان 0

انبار

لوله گازی 1/1.4 اینچ توکار انبار اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

19.9

kg

44,040 تومان 0

انبار

لوله گازی 1/1.2 اینچ توکار انبار اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

25

kg

44,040 تومان 0

انبار

لوله گازی 2 اینچ توکار انبار اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

34

kg

44,040 تومان 0

انبار

انبار تهران

محصول قيمت با ارزش افزوده تغییرات قیمت
لوله مبلی 10 میلی متر ضخامت 0.9 انبار تهران بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

kg

56,500 تومان 0

انبار

لوله مبلی 10 میلی متر ضخامت 1 انبار تهران بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

kg

56,500 تومان 0

انبار

لوله مبلی 10 میلی متر ضخامت 1.25 انبار تهران بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

kg

56,500 تومان 0

انبار

لوله مبلی 13 میلی متر ضخامت 0.9 انبار تهران بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

kg

56,500 تومان 0

انبار

لوله مبلی 13 میلی متر ضخامت 1 انبار تهران بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

kg

56,500 تومان 0

انبار

لوله مبلی 13 میلی متر ضخامت 1.25 انبار تهران بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

kg

56,500 تومان 0

انبار

لوله مبلی 16 میلی متر ضخامت 0.9 انبار تهران بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

kg

56,500 تومان 0

انبار

لوله مبلی 16 میلی متر ضخامت 1 انبار تهران بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

kg

56,500 تومان 0

انبار

لوله مبلی 16 میلی متر ضخامت 1.25 انبار تهران بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

kg

56,500 تومان 0

انبار

لوله مبلی 18 میلی متر ضخامت 0.9 انبار تهران بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

kg

56,500 تومان 0

انبار

لوله مبلی 18 میلی متر ضخامت 1 انبار تهران بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

kg

56,500 تومان 0

انبار

لوله مبلی 18 میلی متر ضخامت 1.25 انبار تهران بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

kg

56,500 تومان 0

انبار

لوله مبلی 20 میلی متر ضخامت 0.9 انبار تهران بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

kg

56,500 تومان 0

انبار

لوله مبلی 20 میلی متر ضخامت 1 انبار تهران بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

kg

56,500 تومان 0

انبار

لوله مبلی 20 میلی متر ضخامت 1.25 انبار تهران بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

kg

56,500 تومان 0

انبار

نتایج 1 تا 53 از کل 53 نتیجه

لوله فولادی

لوله فولادی یکی از پرکارامد ترین مقطع فولادی در اکثر صنایع می‌باشد. شکل ظاهری لوله‌های فولادی همانند استوانه‌ای توخالی است که جهت جا به جا کردن و محافظت سیالات، مایعات و سایر مواد مورد استفاده قرار می‌گیرد. لوله فولادی در انواع مختلفی تولید می‌شود که هر نوع در شرایط و محیطی خاص استفاده می‌شود. در این مقاله ما قصد داریم شما را با انواع مختلف لوله فولادی آشنا کنیم تا در هنگام خرید بهترین لوله فولادی مناسب نیازتان را خریداری کنید. با آهن کیتا همراه باشید.

 

لوله فولادی چیست؟

لوله فولادی به استوانه‌ای بلند و توخالی از جنس فولاد می‌گویند که سطح مقطع آن دایره است و دو سرش باز می‌باشد. از لوله فولادی برای مصارف مختلف در صنایع گوناگون استفاده می‌شود. این مقطع فولادی علاوه بر انتقال و نگهداری مایعات و سیالات، توانایی انتقال و نگهداری مواد گاز و جامد را دارد. هیدروفرمینگ روشی رایج برای شکل دادن به لوله است که به سه روش، هیدروفرمینگ فشار پایین، هیدروفرمینگ فشار بالا و هیدروفرمینگ فشار متغیر انجام می‌شود. شایان ذکر است که هر چقدر ضخامت و کیفیت لوله زیاد باشد، حجم مواد بیشتری را در مدت زمان طولانی می‌تواند انتقال دهد.

انواع لوله فولادی

همانطور که اشاره کردیم انواع مختلف لوله فولادی در کارخانجات مختلف تولید و ارائه می‌شود. هر نوع لوله نسبت به ویژگی‌هایش، کاربرد خاص خود را دارد و در مصارف خاصی استفاده می‌شوند. در ادامه به معرفی و توضیح مختصری از هر کدام از انواع مختلف لوله می‌پردازیم:

 • لوله گازی

یکی از مهم‌ترین لوله‌ها در بین لوله‌های فولادی، لوله گازی است. این محصول اصولا از فولاد و یا پلی اتینل ساخته می‌شوند. لوله‌های گازی در صنایع زیادی مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی بیشترین استفاده از این محصول در انتقال و نگهداری گاز است. برای تولید این محصول از دو روش نورد گرم و نورد سرد استفاده می‌شود. لوله گازی در دو نوع لوله گازی توکار و لوله گازی روکار ارائه می‌شود.

 • لوله مسی

یکی دیگر از پرکاربرد ترین لوله‌ها در صنایع مختلف، لوله مسی است. بیشترین کاربرد لوله مسی در صنعت ساختمان سازی، استفاده از آن برای خطوط آبرسانی منازل است. لوله مسی برای سیستم‌های لوله کشی، سیستم‌های حرارتی و سیستم‌های تهویه نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. لوله‌های مسی مقاومت بسیار بالایی در برابر خوردگی و اکسیداسیون دارد و این موضوع یکی از مهم ترین ویژگی‌های این محصول عنوان شده است. لوله مسی در انواع مختلفی تولید می‌شوند که عبارتند از: لوله مسی کویل، لوله مسی مویین، لوله مسی کلاف و لوله مسی شاخه‌ای.

 • لوله اسپیرال

لوله اسپیرال به لوله‌هایی گفته می‌شود که برای ساخت آن وارد خط تولید نورد گرم شده ‌باشد و مارپیچی شکل باشد. این محصول در سایزهای 8 تا 120 اینچی ارائه می‌گردد. فرایند ساخت لوله اسپیرال به این صورت است که نوار فولادی، در یک زاویه با مرکز لوله قرار می‌گیرد. روشی که برای جوشکاری لوله استفاده می‌شود، در مقاومت و استحکام آن تاثیر می‌گذارد و حائز اهمیت است. این محصول قابلیت شکل پذیری بالایی دارد و در برابر شکستن و ترک خوردن مقاوم است.

 • لوله مانیسمان

لوله مانیسمان زیر مجموعه لوله‌های بدون درز است و هیچگونه شکاف و جوشی روی سطح آن نمایان نیست. از لوله مانیسمان در مصارف خاص و حساس استفاده می‌شود. برای تولید لوله مانیسمان ابتدا شمش فولادی را حرارت می‌دهند و سپس از بین غلتک‌های نورد گرم عبور می‌کند. پس از آن برای شکل گیری و تولید لوله وارد مرحله زره می‌شود و با فرایند گریز از مرکز به شکل نهایی می‌رسد. به دلیل فرایند پیچیده خط تولید لوله مانیسمان، قیمت این لوله نسبت به لوله‌های دیگر گران تر است.

 • لوله داربست

استفاده عمده از لوله داربست در ساختمان سازی در موقع نیاز به دسترسی کارگران به جاهای مرتفع و غیر قابل دسترس است. جنس لوله داربست فلز است و در سایزهای 3 متر تا 6 متر در دو نوع سبک و سنگین با وزن‌های مختلف تولید می‌شود. قطر خارجی لوله داربستی طبق استاندارد جهانی ۴۸٫۳ میلی متر است.

 • لوله لنس

جنس لوله لنس عموما تیوب فولادی است. از این لوله برای نقل و انتقال گازهایی مثل گاز آرگون، گار اکسیژن،گاز نیتروژن وغیره و پودر مذاب استفاده می‌شود. یکی دیگر از موارد مصرف لوله لنس، در شستوشو و تمیز کردن مخازن و پاتیل‌های بزرگ است. این محصول در انواع و اندازه‌های متفاوتی تولید می‌شود که در قیمت گذاری لوله تاثیر دارد.

 • لوله گوشت دار

لوله گوشت دار از جنس فولاد است و زیر مجموعه لوله‌های فولادی می‌باشد. ضخامت دیواره‌های لوله گوشت دار زیاد است به همین دلیل به این نوع لوله، لوله فولادی ضخیم گفته می‌شود. این لوله جوش پذبر نیست و معمولا برای نقل و انتقال مایعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. ضخامت لوله گوشتی بین چند میلی متر تا چند سانتی متر متغیر است و نسبت به سفارش مشتری تولید می‌شود. 

 • لوله مبلی

مواد اولیه برای ساخت لوله مبلی، ورغ روغنی است. این لوله به وسیله فرایند نورد سرد تولید می‌شود. ضخامت دیواره‌های لوله مبلی بر خلاف لوله گوشت دار بسیار کم است. لوله مبلی را با نام‌های لوله روغنی و لوله سبک نیز می‌شناسند. این نوع لوله تحمل جوشکاری بالایی دارد. دو نوع لوله مبلی در کارخانجات مختلف تولید می‌شوند که عبارتند از: لوله مبلی درزدار و لوله مبلی بدون درز.

 • لوله api

لوله api یکی از مقاوم ترین و مستحکم ترین لوله در بین لوله‌های فولادی است. جنس این لوله از فولاد و تافنس است. به دلیل قابلیت تحمل زیاد لوله api در برابر فشار، از آن برای نقل و انتقال نفت و گاز با سرعت و حجم زیاد استفاده می‌شود. مقدار زیادی منگنز و کربن در ترکیبات شیمیایی این لوله وجود دارد. از لوله api برای آبرسانی صنعتی، مبدل‌های حرارتی و گرمایی، خطوط انتقال نفت و گاز، عایق سازی سیم‌های فشار قوی و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 • لوله آتشخوار

لوله آتشخوار مثل لوله api از مقاومت و استحکام بالایی برخورد دار است. به همین دلیل از آن برای انتقال و جا‌به‌جایی نفت و گاز استفاده می‌شود. برای تولید لوله آتشخوار از آلیاژهای به خصوصی استفاده می‌شود و زیر دسته لوله صنعتی عنوان می‌شود. این لوله مقاومت بسیار بالایی در برابر حرارت و گرما دارد و از آن در صنایعی که برا حرارت بالا سر و کار دارد، استفاده می‌شود. لوله آتشخوار در سایزها و وزن‌های متفاوتی تولید می‌شود که در قیمت آن تاثیر گذار است.

 • لوله جدارچاه

لوله جدار چاه یکی از لوله‌های پرکاربرد در صنعت ساختمان سازی است. این لوله در ابعاد و ضخامت‌های متفاوت تولید و در بازار آهن ارائه می‌شود. لوله جدار چاهی در دو نوع شیاردار مشبک و بدون شیار تولید می‌شود.

 • لوله صنعتی

لوله صنعتی بالاترین مقاومت را در بین لوله‌های فولادی دارد. ضخامت دیواره‌های این لوله نسبت به بقیه لوله‌ها زیاد است. به همین دلیل به این نوع لوله‌، لوله گوشت دار هم می‌گویند. جنس لوله صنعتی از فولاد کربن دار است. لوله صنعتی برای انتقال سیالات، صنایع پتروشیمی و ساخت پل‌های فلزی و خرپاها کاربرد دارد.

 • لوله گالوانیزه

لوله گالوانیزه از مقاومت بالایی در برابر خوردگی، اکسیداسیون، فرسایش و زنگ زدگی برخوردار است. لوله‌های گالوانیزه در طول 6 متر تولید می‌شود. این لوله در دو نوع فولادی و آهنی تولید می‌شود.

مزایای لوله فولادی

لوله‌های فولادی مزایای زیادی دارد که در ادامه با برخی از این مزایا آشنا می‌شوید. لوله های فولادی در برابر فشار زیاد تحمل و مقاومت بالایی دارد. همچنین در مقابل خوردگی و فرسایش مستحکم است. برای نقل و انتقال سیالات ایمنی است و به درستی انجام می‌شود. لوله‌های فولادی توانایی انجام فرایند الکترولیز است. در هنگام جابه جایی نفت و گاز این کار به صورت ایمن و سریع انجام می‌شود.

 کاربرد لوله‌های فولادی

همانطور که اشاره شد لوله‌های فولادی برای نقل و انتقال و جا به جایی نفت و گاز و سیالات مورد استفاده قرار می‌گیرد. لوله‌های استفاده شده برای این منظور، باید مقاومت بالایی در برابر فشار و فرسایش داشته باشد. لوله‌های فولادی در صنایع مختلف کاربرد وسیعی دارد. برخی از این کاربرد ها عبارتند از:

 • بهره گیری از لوله فولادی در تولید وسایل خانه
 • استفاده از لوله فولادی در صنعت ساخت و ساز
 • برای ساخت و تولید پل
 • ساخت داربست ساختمان
 • ساخت وسایل خودرو
 • تولید لوازم پزشکی
 • تولید وسایل و لوازم کشاورزی
 •  

جمع بندی

در این مقاله خواندیم که لوله فولادی یک استوانه توخالی طویل است که سطح مقطع دایره‌ای دارد و جهت انتقال و نگهداری سیالات کاربرد دارد. انواع مختلفی لوله با جنس‌های مختلف وجود دارد که پس از مطالعه می‌توانید بهترین انتخاب را مناسب با نیازتان داشته باشید. برای مشاوره و خرید لوله فولادی می‌توانید با کارشناسان ما در شرکت آهن کیتا با شماره تماس  031-3403800      در ارتباط باشید.

 

قیمت آهن

دیدگاه‌ها  
0
0
# Mohsen barzegar 1401-08-22 09:20
سلام وقت بخیر من لوله داربست خرید کردم لوله داربست ضخامت 2میل فولادمبارکه وزن 14 کیلویی طبق فاکتور که به من دادن طبق همون بارگیری شد خداخیرتون بده تشکر ازمجموعه اهن کیتا
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0
0
# مصطفی علی محمدی 1401-08-26 09:19
بار برای کرمانشاه گرفتم‌ با قیمت کارخانه یکی بود قیمتشون
و برای ارسال بار هم خیلی سریع و عالی عمل کردن .
ممنونم از شما
لوله مانیسمان خریدم‌
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0
0
# hamed ahmadi 1401-09-30 09:19
سلام وقتتون بخییر
میخواستم تشکر کنم از سایت کامل و خوبتون
با کمک شما تونستم بهترین موقع ممکن خریدم را بزنم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0
0
# حسین امامی 1401-10-05 09:15
سلام حداقل امکان سفارش چقدره؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0
0
# علی ملکی 1401-10-09 09:16
من پیشنهاد میکنم قبل از خرید هر باری اول از آهن کیتا مشاوره بگیرید. من لوله مبلی رو با قیمت خیلی عالی از کیتا خریدم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0
0
# عابدی 1401-11-06 18:58
من خرید کردم ازتون.از مرحله مشاوره تا رسیدن بار پشتیبانی تون عالی بود.خدا خیرتون بده
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0
0
# عبدالله 1401-11-24 18:55
ببخشید لوله مانیسمان چه کاربرد هایی داره؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0
0
# اصغر مجیدی 1401-12-01 17:01
با سلام امروز یک ظرفیت لوله از اهن کیتا خریدم که در اسرع وقت یعنی 10ساعته بدستم رسید. از اهن کیتا ممنون
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0
0
# بیژن حشمتی 1401-12-13 16:57
سلام
خواستم تشکر کنم بابت تعهدتون و شرایطی مانند LC
من به صورت LC لوله گازی خرید کردم از اهن کیتا .فروشنده بسیار اخلاق مدار و تیم بسیار قوی با پشتیبانی بسیار منسجم.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
نوشتن دیدگاه
تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید