0سبد خرید

لطفا جهت تایید قیمت و موجودی با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید.

کارخانه ذوب آهن اصفهان

محصول قيمت با ارزش افزوده تغییرات قیمت

12

میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

A3

شاخه 12 متری

11

kg

28,900 تومان 0

کارخانه

14

میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

A3

شاخه 12 متری

15

kg

26,850 تومان 0

کارخانه

16

میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

A3

شاخه 12 متری

20

kg

26,850 تومان 0

کارخانه

18

میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

A3

شاخه 12 متری

25

kg

26,600 تومان 0

کارخانه

20

میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

A3

شاخه 12 متری

30

kg

26,600 تومان 0

کارخانه

22

میلگرد 22 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

A3

شاخه 12 متری

37

kg

26,600 تومان 0

کارخانه

25

میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

A3

شاخه 12 متری

47

kg

26,600 تومان 0

کارخانه

28

میلگرد 28 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

A3

شاخه 12 متری

66

kg

26,600 تومان 0

کارخانه

32

میلگرد 32 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

A3

شاخه 12 متری

75

kg

26,600 تومان 0

کارخانه

انبار آهن کیتا

محصول قيمت با ارزش افزوده تغییرات قیمت

12

میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن انبار آهن کیتا بروزرسانی: 1402/03/11

A3

شاخه 12 متری

11

kg

28,900 تومان 0

انبار

14

میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

A3

شاخه 12 متری

15

kg

25,850 تومان 0

انبار

16

میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن انبار آهن کیتا بروزرسانی: 1402/03/11

A3

شاخه 12 متری

20

kg

26,850 تومان 0

انبار

18

میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن انبار آهن کیتا بروزرسانی: 1402/03/11

A3

شاخه 12 متری

25

kg

26,600 تومان 0

انبار

20

میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن انبار آهن کیتا بروزرسانی: 1402/03/11

A3

شاخه 12 متری

30

kg

26,600 تومان 0

انبار

22

میلگرد 22 آجدار A3 ذوب آهن انبار آهن کیتا بروزرسانی: 1402/03/11

A3

شاخه 12 متری

37

kg

26,600 تومان 0

انبار

25

میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن انبار آهن کیتا بروزرسانی: 1402/03/11

A3

شاخه 12 متری

47

kg

26,600 تومان 0

انبار

28

میلگرد 28 آجدار A3 ذوب آهن انبار آهن کیتا بروزرسانی: 1402/03/11

A3

شاخه 12 متری

66

kg

26,600 تومان 0

انبار

32

میلگرد 32 آجدار A3 ذوب آهن انبار آهن کیتا بروزرسانی: 1402/03/11

A3

شاخه 12 متری

75

kg

26,600 تومان 0

انبار

مجتمع فولاد راد همدان

محصول قيمت با ارزش افزوده تغییرات قیمت

8

میلگرد 8 آجدار A2 راد همدان بروزرسانی: 1402/03/11

A2

شاخه 12 متری

4.3

kg

28,545 تومان 0

کارخانه

10

میلگرد 10 آجدار A2 راد همدان بروزرسانی: 1402/03/11

A2

شاخه 12 متری

6.3

kg

28,295 تومان 0

کارخانه

12

میلگرد 12 آجدار A3 راد همدان بروزرسانی: 1402/03/11

A3

شاخه 12 متری

9.5

kg

27,945 تومان 0

کارخانه

14

میلگرد 14 آجدار A3 راد همدان بروزرسانی: 1402/03/11

A3

شاخه 12 متری

13.5

kg

27,845 تومان 0

کارخانه

16

میلگرد 16 آجدار A3 راد همدان بروزرسانی: 1402/03/11

A3

شاخه 12 متری

17.5

kg

27,845 تومان 0

کارخانه

18

میلگرد 18 آجدار A3 راد همدان بروزرسانی: 1402/03/11

A3

شاخه 12 متری

21.5

kg

27,845 تومان 0

کارخانه

20

میلگرد 20 آجدار A3 راد همدان بروزرسانی: 1402/03/11

A3

شاخه 12 متری

27

kg

27,845 تومان 0

کارخانه

20

میلگرد 22 آجدار A3 راد همدان بروزرسانی: 1402/03/11

A3

شاخه 12 متری

31

kg

27,845 تومان 0

کارخانه

25

میلگرد 25 آجدار A3 راد همدان بروزرسانی: 1402/03/11

A3

شاخه 12 متری

42

kg

27,895 تومان 0

کارخانه

28

میلگرد 28 آجدار A3 راد همدان بروزرسانی: 1402/03/11

A3

شاخه 12 متری

55

kg

27,895 تومان 0

کارخانه

32

میلگرد 32 آجدار A3 راد همدان بروزرسانی: 1402/03/11

A3

شاخه 12 متری

70

kg

28,045 تومان 0

کارخانه

صبا فولاد زاگرس

محصول قيمت با ارزش افزوده تغییرات قیمت

10

میلگرد 10 آجدار A3 زاگرس شهرکرد بروزرسانی: 1402/03/11

A3

شاخه 12 متری

7.5

kg

26,600 تومان 0

کارخانه

12

میلگرد 12 آجدار A3 زاگرس شهرکرد بروزرسانی: 1402/03/11

A3

شاخه 12 متری

11

kg

26,450 تومان 0

کارخانه

14

میلگرد 14 آجدار A3 زاگرس شهرکرد بروزرسانی: 1402/03/11

A3

شاخه 12 متری

15

kg

25,900 تومان 0

کارخانه

16

میلگرد 16 آجدار A3 زاگرس شهرکرد بروزرسانی: 1402/03/11

A3

شاخه 12 متری

18.5

kg

25,900 تومان 0

کارخانه

18

میلگرد 18 آجدار A3 زاگرس شهرکرد بروزرسانی: 1402/03/11

A3

شاخه 12 متری

23.5

kg

25,900 تومان 0

کارخانه

20

میلگرد 20 آجدار A3 زاگرس شهرکرد بروزرسانی: 1402/03/11

A3

شاخه 12 متری

29

kg

25,900 تومان 0

کارخانه

22

میلگرد 22 آجدار A3 زاگرس شهرکرد بروزرسانی: 1402/03/11

A3

شاخه 12 متری

35.5

kg

25,900 تومان 0

کارخانه

25

میلگرد 25 آجدار A3 زاگرس شهرکرد بروزرسانی: 1402/03/11

A3

شاخه 12 متری

45.5

kg

25,900 تومان 0

کارخانه

28

میلگرد 28 آجدار A3 زاگرس شهرکرد

A3

شاخه 12 متری

57.9

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

32

میلگرد 32 آجدار A3 زاگرس شهرکرد

A3

شاخه 12 متری

75.8

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

شرکت فولاد آناهیتا گیلان

محصول قيمت با ارزش افزوده تغییرات قیمت

8

میلگرد 8 آجدار A2 آناهیتا گیلان بروزرسانی: 1402/03/11

A2

شاخه 12 متری

4.2

kg

28,600 تومان 0

کارخانه

10

میلگرد 10 آجدار A2 آناهیتا گیلان بروزرسانی: 1402/03/11

A2

شاخه 12 متری

6.5

kg

28,400 تومان 0

کارخانه

12

میلگرد 12 آجدار A3 آناهیتا گیلان بروزرسانی: 1402/03/11

A3

شاخه 12 متری

9.8

kg

28,300 تومان 0

کارخانه

14

میلگرد 14 آجدار A3 آناهیتا گیلان بروزرسانی: 1402/03/11

A3

شاخه 12 متری

13.7

kg

27,700 تومان 0

کارخانه

16

میلگرد 16 آجدار A3 آناهیتا گیلان بروزرسانی: 1402/03/11

A3

شاخه 12 متری

18

kg

27,700 تومان 0

کارخانه

18

میلگرد 18 آجدار A3 آناهیتا گیلان بروزرسانی: 1402/03/11

A3

شاخه 12 متری

22.7

kg

27,700 تومان 0

کارخانه

20

میلگرد 20 آجدار A3 آناهیتا گیلان بروزرسانی: 1402/03/11

A3

شاخه 12 متری

28

kg

27,700 تومان 0

کارخانه

22

میلگرد 22 آجدار A3 آناهیتا گیلان بروزرسانی: 1402/03/11

A3

شاخه 12 متری

34

kg

27,700 تومان 0

کارخانه

25

میلگرد 25 آجدار A3 آناهیتا گیلان بروزرسانی: 1402/03/11

A3

شاخه 12 متری

44.2

kg

28,100 تومان 0

کارخانه

28

میلگرد 28 آجدار A3 آناهیتا گیلان بروزرسانی: 1402/03/11

A3

شاخه 12 متری

55.5

kg

28,100 تومان 0

کارخانه

32

میلگرد 32 آجدار A3 آناهیتا گیلان بروزرسانی: 1402/03/11

A3

شاخه 12 متری

71

kg

28,100 تومان 0

کارخانه

فولاد نیشابور

محصول قيمت با ارزش افزوده تغییرات قیمت

10

میلگرد 10 آجدار A3 نیشابور

A3

شاخه 12 متری

7.3

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

12

میلگرد 12 آجدار A3 نیشابور بروزرسانی: 1402/03/11

A3

شاخه 12 متری

10.6

kg

28,800 تومان 0

کارخانه

14

میلگرد 14 آجدار A3 نیشابور بروزرسانی: 1402/03/11

A3

شاخه 12 متری

14.5

kg

27,200 تومان 0

کارخانه

16

میلگرد 16 آجدار A3 نیشابور بروزرسانی: 1402/03/11

A3

شاخه 12 متری

18.9

kg

27,200 تومان 0

کارخانه

18

میلگرد 18 آجدار A3 نیشابور بروزرسانی: 1402/03/11

A3

شاخه 12 متری

24

kg

27,200 تومان 0

کارخانه

20

میلگرد 20 آجدار A3 نیشابور بروزرسانی: 1402/03/11

A3

شاخه 12 متری

29.5

kg

27,200 تومان 0

کارخانه

22

میلگرد 22 آجدار A3 نیشابور بروزرسانی: 1402/03/11

A3

شاخه 12 متری

35.6

kg

27,200 تومان 0

کارخانه

25

میلگرد 25 آجدار A3 نیشابور بروزرسانی: 1402/03/11

A3

شاخه 12 متری

46.2

kg

27,200 تومان 0

کارخانه

28

میلگرد 28 آجدار A3 نیشابور بروزرسانی: 1402/03/11

A3

شاخه 12 متری

57.9

kg

27,200 تومان 0

کارخانه

32

میلگرد 32 آجدار A3 نیشابور بروزرسانی: 1402/03/11

A3

شاخه 12 متری

75.7

kg

27,600 تومان 0

کارخانه

فولاد سرمد ابرکوه

محصول قيمت با ارزش افزوده تغییرات قیمت

10

میلگرد 10 آجدار A3 ابرکوه

A3

شاخه 12 متری

7.6

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

12

میلگرد 12 آجدار A3 ابرکوه

A3

شاخه 12 متری

10.7

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

14

میلگرد 14 آجدار A3 ابرکوه بروزرسانی: 1402/03/11

A3

شاخه 12 متری

14.4

kg

25,400 تومان 0

کارخانه

16

میلگرد 16 آجدار A3 ابرکوه بروزرسانی: 1402/03/11

A3

شاخه 12 متری

19.1

kg

25,400 تومان 0

کارخانه

18

میلگرد 18 آجدار A3 ابرکوه بروزرسانی: 1402/03/11

A3

شاخه 12 متری

24.4

kg

25,300 تومان 0

کارخانه

20

میلگرد 20 آجدار A3 ابرکوه بروزرسانی: 1402/03/11

A3

شاخه 12 متری

29.6

kg

25,300 تومان 0

کارخانه

22

میلگرد 22 آجدار A3 ابرکوه